BÖLÜM SEMİNERLERİ

Tarihi Konusu Semineri Sunan
04.08.2017 Synthesis of Inorganic/Organic Material doped/undoped Titanium Dioxide Composites and Their Adsorption Behavior.
İnorganik/Organik Malzeme Yüklenmiş/Yüklenmemiş Titanyum Dioksit Kompozitlerinin Sentezi ve Adsorpsiyon Davranışları.
Ar.Gör.Murat YILMAZ
06.07.2017 Effect of Cultivation Parameters on in-vitro Anti-inflammatory activity of Microalgae.
Mikroalg Yetiştirme parametrelerinin in-vitro Anti-inflammatuvar Aktiviteye Etkileri.
Alper Baran Sözmen
23.06.2017 Post-treatment of MBR Treated Wastewater with high Salinity by means of NF/RO Processes for Wastewater Reuse in Irrigation-Pilot-Scale Tests at ITOB Wastewater Treatment Plant
MBR Yöntemi ile Arıtılmış Yüksek Tuzlulukta Atık Suların Tarımsal Sulamada Geri Kullanımı için NF/RO Prosesi ile Son Aşama Arıtımı-ITOB-OSB Atık Su Arıtma Tesisi’nde Pilot Ölçek Testler.
Mert Can HACIFAZLIOĞLU
22.06.2017 POTENTIAL USAGE AND GROWTH OPTIMIZATION OF DIATOM PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM FOR BIOFUEL AND SOME VALUE-ADDED COMPOUNDS
Biyoyakıt ve Bazı Katma-Değerli Bileşiklerin Üretimi için Diyatome Phaeodactylum Tricornutum ‘un Potansiyel Kullanım Olanakları ve Optimum Büyüme Koşullarının Belirlenmesi.
Araş.Gör.Duygu OVA ÖZCAN
14.06.2017 Removal of heavy metal ions from aqueous solutions by chemically modified biosorbents
Kimyasal olarak modifiye edilmiş biyosorbentler ile ağır metal iyonlarının sulu çözeltilerden uzaklaştırılması
Onur UZUNKAVAK
31.05.2017 Original and waste Polyvinyl Butyral (PVB) / Polyvinyl Chloride (PVC) composites with nanoadditives and the degradation behaviour.
Taze ve atık kaynaklı Polivinil Butiral (PVB) / Polivinil klorür (PVC) nanokatkılı kompozitleri ve bozunma davranışı
Cansu KÖROĞLU
24.05.2017 Investigation of Etherification Reaction and Methanol Recovery in the Production of Melamine Formaldehyde Resin.
Melamin Formaldehit Reçinesi Üretiminde Eterleme Tepkimesinin ve Metanol Geri Kazanımının İncelenmesi
Damla EROĞLU
24.05.2017 Investigation of Methylolation Reaction Parameters to Reduce Free Formaldehyde Content in Methylated Melamine Formaldehyde Resin.
Metillenmiş Melamin /Metillenmiş Melamin Formaldehit Reçinesindeki Serbest Formaldehit İçeriğini Azaltmaya Yönelik Metilolleme Tepkimesinin Parametrelerinin incelenmesi.
Gözde TÜRKAY
18.04.2017 A Comparative Study for Removal of Boron by N-methyl-D-Glucamine based Chelating Adsorbents and Recovery of Lithium by λ-MnO2 ion exchanger from Geothermal Water.
Jeotermal Sudan N-metil-D-Glukamin Grubu İçeren Şelatlayıcı Adsorbanlar ile Bor Giderimi için Karşılaştırmalı Bir Çalışma ve λ-MnO2 İyon Değiştirici ile Jeotermal Sudan Lityumun Geri Kazanılması.
Yaşar Kemal RECEPOĞLU