E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA KONULARI LİSTESİ

Araştırma Konusu Çalışan Kişi
 • Gaz Evresindeki Kirleticilerin Katalitik Oksidasyon Yoluyla Zararsız Hale Getirilmesi
 • Nano Yapıdaki Katalizörlerin Hazırlanması ve Test Edilmesi
 • Sıvı Atıkların Islak Hava Oksidasyonu ve Biyolojik Yöntem ile Temizlenmesi
 Prof. Dr. Süheyda ATALAY
 • Biyogaz Üretimi
 • Çevre Sorunları
 • Reaksiyon Mühendisliği
 • Tesis Tasarımı
 Prof. Dr. Ferhan Sami ATALAY
 • Ekserji Analizi
 • Entropi Üretimi Minimizasyonu
 • Inverse Heat Transfer
 Prof. Dr. Firuz BALKAN
 • Alternatif Enerji Kaynakları
 • Atık Çamurların Kritiküstü Ekstraksiyonu
 • Enerji Teknolojileri
 • Katı Yakıt ve Atıkların Pirolizi
 • Organik Teknoloji
 Prof. Dr. Levent BALLİCE
 • Adsorption of Phytochemicals Having Antioxidant, Antimicrobial and Cytotoxic Activities by Natural Biopolymers (Silk Fibroin, Chitosan etc.)
 • Bioconversion of natural compounds from plant extracts
 • Biotechnology & Bioengineering
 • Development of Plant-Drived Natural Compound Loaded Biopolymeric Materials as Wound Dressing Contact Layer
 • Drug Delivery, Biopolymers and Their Applications
 • Functional Food and Cosmetic Applications of Natural Compounds
 • Nano/Micro Encapsulation of Natural Compounds
 • Valorization of Agricultural and Food Industry Wastes Into Vaue-Added Bioactive Natural Compounds
 Prof. Dr. Oğuz BAYRAKTAR
 • Destekli Sıvı Membran Üretimi
 • İyon Değişimi
 • Ters Osmoz
 Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİOĞLU
 • AA. https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8QlwmtEAAAAJ
 • Biyolojik yüzey aktif maddelerin özellikleri ve kullanım alanları
 • Domates tozundan likopen ekstraksiyonu
 • Katı-sıvı iki fazlı akım
 • Likopenin enkapsüle edilmesi ve yavaş salgılama kinetiği
 • Metal organik ağ yapıların sentezi (MOF)
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Arayüzey termodinamiği
 • Kimyasal reaksiyonlu ve reaksiyonsuz momentum, Isı ve kütle transferinin modellenmesi
 • Kurutma
 • Nano boyutta tane üretiminin populasyon ve transport denklikleri kullanılarak modellenmesi
 • Nano-boyutta TiO2 üretimi -Mikroemülsiyon (nanoreaktör) , ısıl hidroliz ve sol-gel yöntemleri ile nano tane üretimi ve uygun kullanım alanlarının belirlenmesi
 • Pirinç Kabuğu külünden doğal silikat üretimi
 • Sentezlenen TiO2,TiO2-doğal silikat ve metal organik ağ yapılar kullanılarak endüstriyel atık sulardan organik kirliliklerin adsorpsiyon ve/veya fotokatalitik bozundurma yöntemleriyle uzaklaştırılması
 • Taneli sistemler
 • TiO2 ve TiO2-silikat kompositlerinin Teraftalik asidin fotokatalitik bozundurulmasındaki etkinliklerinin İncelenmesi
 • TiO2-doğal silikat (TiO2-SiO2, TiO2-Klinoptilolit) kompositlerinin sentezlenmesi
 Prof. Dr. Şerife Şeref HELVACI
 • Çözücü emdirilmiş reçineler
 • Elektrodiyaliz
 • iyon değiştirici reçinelerle sulardan toksik
 • Iyon değiştirme
 • İyonların giderilmesi
 • Membran proseslerle su arıtımı
 • Reaktif polimerler
 • Tuzsuzlaştırma
 Prof. Dr. Nalan KABAY
 • Ağır metal, pestisit adsorpsiyon ve biyosorpsiyonu
 • Antioksidatif ve antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi
 • Biyolojik denitrifikasyon ve biyodegradasyon
 • Biyolojik sistemlerde toksisite deneyleri
 • İş güvenliği kriterleri
 • Mikro ve makro algler, yetiştirilmesi, ekstraksiyonu, transesterifikasyon, biyodizel eldesi
 • Mikroalgler ve anti-inflamatuar aktiviteye etkileri
 • Mühendislik etiği
 • Nanometalli biyokompozitler
 Prof. Dr. Bikem ÖVEZ
 • Bilgisayar Destekli Modelleme (CAM)
 • İleri Nümerik Analiz
 • Optimizasyon Algoritmaları Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)
 • Proses Sentezi Kimyasal Proseslerin Tasarımı
 Prof. Dr. Yavuz ÖZÇELİK
 • Antibakteriyel özelliklere sahip kil hazırlama
 • Sıvı-katı ara yüzeylerine ağır metal iyonlarının adsorpsiyonu
 • Sıvı-sıvı, sıvı-katı ara yüzeylerine yüzey aktif maddelerin adsorpsiyonu
 • Yüzey-ara yüzey olayları
 Prof. Dr. Günseli ÖZDEMİR
 • Polimer teknolojileri ve katkı malzemeleri
 • Polimerik kompozitler
 • Polimerlerde su buharı geçirgenliği ve membran davranışı
 • Polivinil Klorür (PVC) ve Polietilende (PE) kararlılık PVC, PE, PET esaslı malzemelerin geri dönüşümü
 • PVC-silika kompozitleri
 Prof. Dr. Sevgi ULUTAN
 • Arayüzey Özellikleri
 • Yüzey Aktif Maddeler
 • Yüzey Aktif Maddelerin Mineral Yüzeylerin Modifiye Edilmesinde Kullanımları
 Prof. Dr. Saadet YAPAR
 • Sıvı Atıkların Fenton Reaktifi ile Islak Hava Oksidasyonu
 • Sıvı Atıkların Islak Hava Oksidasyonu ve Biyolojik Yöntem ile Temizlenmesi
 Doç. Dr. Gülin AYTİMUR ERSÖZ
 • Biyokompozit malzemeler
 • Dinamik Modelleme
 • Isı Entegrasyonu
 • Kesikli Prosesler
 • Kristalizasyon Kinetiği
 • Pinch Analizi
 • Süreç Sentezi
 Doç. Dr. Serap CESUR
 • Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)
 • Ekserji Analizi
 • Enerji Entegrasyonu
 • İleri Nümerik Analiz
 • Proses Sentezi
 • Termoekonomik Analiz ve Optimizasyon
 Doç. Dr. Zehra ÖZÇELİK
 • Adsorpsiyon
 • İyon Değiştirme
 • Membrane Emulsification
 • Particle Technology
 • Pickering Emulsions
 • Sorpsiyon-Membran Hibrit Proses
 Doç. Dr. İdil YILMAZ İPEK
 • Çevre Kimyası ve Teknolojisi , Kataliz ve Katalitik Süreçler , Kimyasal Tepkime Mühendisliği ve Kimyasal Kinetik
 • Reaksiyon Mühendisliği, katalizörler, Ultrasonik parçalanma (sonikasyon)
 Y. Doç. Dr. Meral DÜKKANCI
 • Benzen, etil benzen, etil aset ve izopropil alkol katalitik reaksiyonlarının incelenmesi
 • VOC?lerin oksidasyonu
 Y. Doç. Dr. Tuğba GÜRMEN ÖZÇELİK
 • Esterleşme Reaksiyonları
 • Katalizör Hazırlama ve Karakterizasyonu
 • Reaktif Destilasyon
 • Sayısal Modelleme ve Çözümleme
 Y. Doç. Dr. Emine SERT
 • Demineralizasyon, Piroliz, Süperkritik ekstraksiyon
 • Katı Yakıtların Pirolizi
 Y. Doç. Dr. Murat SERT
 • Katalizör Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu
 • Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
 Y. Doç. Dr. Canan URAZ
 • Hidrojen Enerjisi
 • Hidrojenasyon ve dehidrojenasyon reaksiyonları
 • Katalizör Hazırlama Teknikleri
 • Membran Hazırlama Teknikleri
 Y. Doç. Dr. Sevim YOLCULAR KARAOĞLU
 • Elektrodiyaliz ile Ayırmalar
 • Kimya Mühendisliği Süreçlerinin Dinamik Optimizasyonu
 • Sıralı Kuadratik Programlama (SQP) Optimizasyon Algoritması
 Ar. Gör. Dr. Erkan ERSÖZ
 • Yenilenebilir enerji teknolojileri, Biyokütle, Kritiküstü Akışkanlar
 Ar. Gör. Dr. Tülay GÜNGÖREN MADENOĞLU
 • İnce film kaplamalar
 • Emülsiyonlar
 • Mikroemülsiyonlar
 • Nano boyutta metal oksit üretim
 • Nanoteknoloji
 • Yüzey aktif maddeler
 Ar. Gör. Dr. Berrin İKİZLER
 • Diyatomelerin yetiştirilmesinde ortam koşullarının etkisinin incelenmesi
 • Transesterifikasyon tepkimesi ile biyodizel üretimi
 • Biyolojik materyallerle biyosorpsiyon
 • İçme suyunda kimyasal ve biyolojik kontaminasyonun incelenmesi
 • Mikroalgal büyüme kinetiğinin modellenmesi
 • Mikroalglerden katma değeri yüksek biyo-bazlı ürün ekstraksiyonu
 • Sulu ortamlarda pestisit ve ağır metal adsorpsiyon/biyosorpsiyonunun modellenmesi
 Ar. Gör. Dr. Duygu OVA ÖZCAN
 • Temiz Enerji Kaynakları, Enerji teknolojileri, Kritiküstü Akışkanlar
 Ar. Gör. Dr. Dilek SELVİ GÖKKAYA
 • Nano boyutta TiO2 tanelerinin ısıl hidroliz yöntemi ile üretimi
 • Nano boyutta TiO2 tanelerinin mikroemülsiyon yöntemi ile üretimi
 • Nano boyutta TiO2 üretiminin modellenmesi
 Ar. Gör. Dr. Huriye Banu YENER